کتاب داستان مارسل و ستاره سفید Marcel and the White Star

کتاب داستان مارسل و ستاره سفید Marcel and the White Star سطح استارتر

در این مقاله ما کتاب داستان سطح استارتر مارسل و ستاره سفید Marcel and the White Star را از مجموعه کتاب های سطح بندی شده برای شما آماده کرده ایم.

 

یکی از بهترین روش های یادگیری زبان انگلیسی و همچنین تقویت مهارت شنیداری، خواندن و همچنین افزایش دایره لغات و واژگان، استفاده از کتاب داستان های سطح بندی شده است. از نقاط قوت این روش این است که کلمات و لغات جدیدی که در سیر داستان آموخته می شود. و وارد حافظه ی دراز مدت خواهد شد و تا مدت های زیادی در ذهن باقی خواهد ماند. کتاب داستان های معرفی شده به همراه فایل PDF و فایل صوتی ارائه می شوند.

کتاب داستان مارسل و ستاره سفید Marcel and the White Star

Marcel is a French mouse. He lives on a beautiful old boat in Paris. (His home is under the kitchen floor.) He likes books, restaurants and old films. He likes the opera, too. One evening in June, Marcel finishes a detective story. Then he goes to have dinner with some friends. They live in the metro station at the Louvre. After dinner, Marcel waits at the,station. He sees two men standing next to him. The tall one is reading a magazine, “Look,” he says, “here she is: ‘Opera star Miss Zaza Dupont with her beautiful one million pound diamond ring — the White Star.’” “‘Her’ beautiful diamond ring?” The short man looks at the photo and laughs. “Not after tonight,” he says. Marcel’s mouth opens. “What?! Are the men going to steal Zaza Dupont’s diamond?” He remembers an evening at the opera two weeks before. Zaza’s green dress. The music. The beautiful White Star on her finger. No! They can’t steal it! The train comes and the men get on. Marcel pulls down his hat and follows them.

دانلود فایل PDF کتاب داستان مارسل و ستاره سفید Marcel and the White Star

دانلود فایل صوتی کتاب داستان Marcel and the White Star