کتاب داستان سفری به پارک حیات وحش A Trip to the Safari Park

کتاب داستان سفری به پارک حیات وحش A Trip to the Safari Park سطح یک

در این مقاله ما کتاب داستان سطح یک سفری به پارک حیات وحش(پارک سافاری) A Trip to the Safari Park را از مجموعه کتاب های سطح بندی شده برای شما آماده کرده ایم.

 

یکی از بهترین روش های یادگیری زبان انگلیسی و همچنین تقویت مهارت شنیداری، خواندن و همچنین افزایش دایره لغات و واژگان، استفاده از کتاب داستان های سطح بندی شده است. از نقاط قوت این روش این است که کلمات و لغات جدیدی که در سیر داستان آموخته می شود. و وارد حافظه ی دراز مدت خواهد شد و تا مدت های زیادی در ذهن باقی خواهد ماند. کتاب داستان های معرفی شده به همراه فایل PDF و فایل صوتی ارائه می شوند.

کتاب داستان سفری به پارک حیات وحش A Trip to the Safari Park

A class of young South African schoolchildren go on a trip to a safari park. They have been looking forward to it and they can hardly contain their enthusiasm, so their teacher has to be very patient! They have a lot of laughs and a lot of fun, but they also manage to learn something!

It’s a special day today. The children are very happy. there’s a trip to the safari park! They are excited. They LOVE animals! Mr Seboa: OK, children? Are you ready? Let’s go! Children: Yes, let’s go, let’s go, let’s go!

Mr Seboa: Here we are. WOW! This is the safari park. It’s great here! Hey, children, look! There are a lot of animals in the safari park. Look, there’s a giraffe…
Children: Yes, a giraffe! And look, Sir! There’s a lion… and a zebra… and a hippo… and a monkey… and lots more. Hurray!

 

دانلود فایل PDF کتاب داستان سفری به پارک حیات وحش A Trip to the Safari Park

دانلود فایل صوتی کتاب داستان A Trip to the Safari Park