کتاب داستان دوروتی Dorothy سطح یک

در این مقاله ما کتاب داستان سطح یک دوروتی Dorothy را از مجموعه کتاب های سطح بندی شده برای شما آماده کرده ایم.

 

یکی از بهترین روش های یادگیری زبان انگلیسی و همچنین تقویت مهارت شنیداری، خواندن و همچنین افزایش دایره لغات و واژگان، استفاده از کتاب داستان های سطح بندی شده است. از نقاط قوت این روش این است که کلمات و لغات جدیدی که در سیر داستان آموخته می شود. و وارد حافظه ی دراز مدت خواهد شد و تا مدت های زیادی در ذهن باقی خواهد ماند. کتاب داستان های معرفی شده به همراه فایل PDF و فایل صوتی ارائه می شوند.

کتاب داستان دوروتی Dorothy

It s evening. The sun goes to sleep in the sea and the sky up there is dark and bare. Here comes Dorothy. She has a big bag. And in her bag she has a lot of dreams! In her bag Dorothy has dreams for mummies and daddies. She has dreams for boys and girls. She has dreams for cats and dogs. She has dreams for animals big and small…She has dreams for all ! Dorothy has the right dream for everyone. She has a toy mouse for Kitty, the cat in the kitchen. She has a big bone for Bongo, the dog on the stairs. She has a magic bike for Billie. She has a big box of chocolates for Charlie. What wonderful dreams! Now the sky up there isn’t dark and bare. Dorothy is there! Now the moon smiles and the stars twinkle Dorothy sings. She’s happy! The sky is happy! Twinkle, twinkle, twinkle, stars! You are lovely, yes you are! Up above the world so high, you are diamonds in the sky!

 

دانلود فایل PDF کتاب داستان دوروتی Dorothy

دانلود فایل صوتی کتاب داستان Dorothy