داستان The Party – مهمانی

داستان The Party – مهمانی با ترجمه فارسی

در این مطلب ما داستان The Party – مهمانی را از مجموعه داستان های 4000 essential english words به همراه ترجمه فارسی و فایل صوتی برای شما آماده کرده ایم.

 

مهمانی

The Party

 

لغات مهم

band

گروه/دسته موسیقی

barely

به سختی، خیلی کم

boring

حوصله سر بر، کسل کننده

cancel

لغو کردن

driveway

راه ورودی خانه، راه ماشین رو

garbage

زباله

instrument

ابزار، وسیله

list

لیست، فهرست

magic

جادو، سحر

message

پیام، پیغام

notice

شناختن، متوجه شدن، دیدن

own

داشت، دارا بودن

predict

پیش بینی کردن

professor

پرفسور، استاد

rush

عجله کردن، شتافتن

schedule

برنامه/جدول زمانی

share

تقسیم کردن، به اشتراک گذاشتن

stage

صحنه نمایش

storm

طوفان

within

در داخل( از within برای گفتن اینکه چیزی درون چیز دیگری است استفاده می شود.)

 

دانلود فایل صوتی داستان The Party – مهمانی

 

متن داستان و ترجمه فارسی

Cody’s family moved to a new house. His dad got a new job as a professor.

خانواده کودی به یک خانه جدید نقل مکان کردند. پدرش شغل جدیدی به عنوان استاد پیدا کرده بود.

Cody liked his new town, but he missed his grandparents. For his birthday, Cody wanted to have a party. His dad said, “Yes, we could even have a band play!” On the day of the party, Cody woke up and rushed to get ready. He started to check his list of things to do. He was so excited! But then he noticed something terrible. There was snow on the ground and lots of it! “Dad!” he yelled. “How can the band play their instruments outside?”

کودی شهر جدید را دوست داشت ولی او دلش برای پدر و مادربزرگش تنگ شده بود. کودی می خواست برای تولدش، مهمانی بگیرد. پدرش گفت: بله، ما حتی می توانیم گروه موسیقی هم داشته باشیم. روز مهمانی، کودی بیدار شد و با عجله آماده شد. او فهرست کارهایش را بررسی کرد. او خیلی هیجان زده بود. ولی بعدش چیز وحشتناکی تجه اش را جلب کرد. مقدار زیادی برف روی زمین بود. او داد زد، پدر، گروه موسیقی چطور می‌تونن بیرون ساز بزنن؟

Dad said, “We’ll move the stage inside.” It barely fit within the garage because there were some boxes and garbage there. But when they finished, they got a call from the band. They did not want to come in the snow storm.

پدر گفت: صحنه نمایش را به داخل می بریم. به سختی درون گاراژ جای می‌گرفت، چون آنجا جعبه و زباله وجود داشت. اما وقتی کارشان تمام شد، از گروه تماسی دریافت کردند. آن‌ها نمی‌خواستند در کولاک بیایند.

Dad said, “Let’s get someone to perform magic.” But no one would come beause of the snow.

پدر گفت: «بیاید کسی رو بیاریم که شعبده کنه.» اما هیچ‌کس به خاطر برف نمی‌آمد.

Finally, Dad said, “Cody, there’s too much snow. We need to cancel the party.” “Yes, sir,” Cody said sadly. “It’s going to be a boring birthday,” he predicted.

در آخر، پدر گفت: کودی برف زیادی آمده و ما مجبوریم مهمانی را لغو کنیم. کودی با ناراحتی گفت چشم پدر. او پیش بینی کرده بود که تولد خسته کننده ای می شود.

Cody wanted to share his birthday with someone. He wanted to be at his old home. He wanted to see his grandparents.

کودی می خواست تولدش را با کسی سهیم شود. او می خواست در خانه قدیمی اش باشد. او می خواست پدر و مادربزرگش را ببیند.

But then something got his attention. He noticed a car in the driveway. His grandparents owned a car like that! Cody was right. His grandparents came for his birthday! “Happy birthday, Cody! We’re sorry we are late. But there was so much snow. It made us go off schedule. We tried to leave a message to tell you.” Cody told them what happened. “I’m sorry,” said Grandpa.

اما کمی بعد چیزی توجهش را جلب کرد. او متوجه ماشینی در راه ورودی خانه شد. پدربزرگ و مادربزرگش ماشینی مثل آن را داشتند. حق با کودی بود. پدربزرگ و مادربزرگش برای تولدش آمده بودند! “تولدت مبارک ، کودی! متأسفیم که دیر رسیدیم اما برف خیلی زیاد بود. این باعث شد که ما از برنامه عقب بمانیم. ما سعی کردیم بهت خبر بدیم. کودی اتفاقات را برایشان تعریف کرد. پدربزرگ گفت: متاسفم.

“I was sad,” Cody said. “But I’m not anymore. I’m so happy to see you.” Dad brought out Cody’s birthday treat. It was his favorite type, a sundae with whipped cream on top. Then Cody told his grandparents about the new town. It was his best birthday ever.

کودی گفت من ناراحت بودم. ولی دیگه نیستم. از دیدن شما خیلی خوشحالم. پدر کیک تولد کودی را بیرون آورد. این کیک مورد علاقه کودی بود. یک ساندی با خامه روی ان. بعدش کودی درباره شهر جدید با پدر و مادربزرگش صحبت کرد. این بهترین تولد عمرش بود.