4000 essential english words

در این مطلب ما داستان Cats and Secrets – گربه ها و اسرار را از مجموعه داستان های 4000 essential english words به همراه ترجمه فارسی و فایل صوتی برای شما آماده کرده ایم.   گربه ها و اسرار Cats and Secrets   لغات مهم above فوق، بالای ahead پیش، چلو amount مقدار، میزان belief […]

در این مطلب ما داستان How the World Got Light – دنیا چگونه نورانی شد را از مجموعه داستان های 4000 essential english words به همراه ترجمه فارسی و فایل صوتی برای شما آماده کرده ایم.   دنیا چگونه نورانی شد How the World Got Light   لغات مهم advertise تبلیغ کردن، انتشار دادن، اعلام […]

در این مطلب ما داستان The Party – مهمانی را از مجموعه داستان های 4000 essential english words به همراه ترجمه فارسی و فایل صوتی برای شما آماده کرده ایم.   مهمانی The Party   لغات مهم band گروه/دسته موسیقی barely به سختی، خیلی کم boring حوصله سر بر، کسل کننده cancel لغو کردن driveway […]

در این مطلب ما داستان The Spider and the Bird – عنکبوت و پرنده را از مجموعه داستان های 4000 essential english words به همراه ترجمه فارسی و فایل صوتی برای شما آماده کرده ایم.   عنکبوت و پرنده The Spider and the Bird لغات مهم actually واقعا، در حقیقت bite گاز coast ساحل deal […]

در این مطلب ما داستان Archie and His Donkey – آرچی و الاغ را از مجموعه داستان های 4000 essential english words به همراه ترجمه فارسی و فایل صوتی برای شما آماده کرده ایم.   آرچی و الاغ Archie and His Donkey   لغات مهم advice مشاوره، نصیحت along همراه، در طول attention توجه، دقت […]

در این مطلب ما داستان Joe’s Pond – برکه‌ی جو را از مجموعه داستان های 4000 essential english words به همراه ترجمه فارسی و فایل صوتی برای شما آماده کرده ایم.   برکه‌ی جو Joe’s Pond   لغات مهم associate شریک کردن، مصاحبت کردن environment محیط زیست factory کارخانه feature ویژگی، خصیصه instance نمونه، مثال involve […]

در این مطلب ما داستان A Strong Friendship – رفاقتی پایدار را از مجموعه داستان های 4000 essential english words به همراه ترجمه فارسی و فایل صوتی برای شما آماده کرده ایم.   رفاقتی پایدار A Strong Friendship     لغات مهم block قطعه، توده cheer تشویق کردن complex پیچیده، بغرنج critic منتقد event رویداد، […]

در این مطلب ما داستان The Camp – اردوگاه را از مجموعه داستان های 4000 essential english words به همراه ترجمه فارسی و فایل صوتی برای شما آماده کرده ایم.   اردوگاه The Camp   لغات مهم advance پیش بردن، جلو بردن athlete ورزشکار average متوسط، میانی behavior رفتار behind پشت سر، پشت course دوره، […]

در این مطلب ما داستان A Better Reward – پاداشی بهتر را از مجموعه داستان های 4000 essential english words به همراه ترجمه فارسی و فایل صوتی برای شما آماده کرده ایم.   پاداشی بهتر A Better Reward   لغات مهم actual واقعی، حقیقی amaze شگفت زده کردن، متعجب ساختن charge هزینه comfort اسایش دادن، […]