داستان Adams County’s Gold – طلای شهرستان آدامز

داستان Adams County’s Gold – طلای شهرستان آدامز با ترجمه فارسی

در این مطلب ما داستان Adams County’s Gold – طلای شهرستان آدامز را از مجموعه داستان های 4000 essential english words به همراه ترجمه فارسی و فایل صوتی برای شما آماده کرده ایم.

 

طلای شهرستان آدامز

Adams County’s Gold

 

لغات مهم

academy

آکادمی، فرهنگستان

ancient

قدیمی، باستانی

board

تخته چوب

century

یک قرن

clue

سرنخ، راهنما

concert

کنسرت، اجرای زنده

county

شهرستان(بزرگترین بخش سیاسی یک ایالت در ایالات متحده)

dictionary

فرهنگ لفت، دیکشنری

exist

وجود داشتن

flat

تخت، مسطح

gentleman

جنتلمن، شخص محترم

hidden

مخفی

maybe

شاید

officer

افسر، مامور

original

اصلی

pound

کوبیدن، زدن

process

روند، فرایند

publish

منتشر کردن، چاپ کردن

theater

تئاتر، تماشاخانه

wealth

ثروت

 

دانلود فایل صوتی داستان Adams County’s Gold – طلای شهرستان آدامز

 

متن داستان و ترجمه فارسی

Adams Academy was a good school. Boys lived there and took classes. Tom worked hard all week. On a spring Saturday, he wanted to do something fun! He asked his friend Jeff to go to the movie theater. “Sorry,” Jeff answered. “I’m going to a concert.”

آکادمی آدامز مدرسه خوبی بود. پسرها در آنجا زندگی می کردند و در کلا س ها شرکت میکردند. تام کل هفته سخت کار می کرد. در یک یکشنبه بهاری، او قصد داشت کاری سرگرم کننده انجام دهد.او از دوستش جف خواست که به سینما برود. جف پاسخ داد: متاسفم اما من به کنسرت می روم.

So Tom asked Joe to go to the movies. But Joe’s soccer team had a game.

پس تام از جو خواست که به سینما بروند. ولی تیم فوتبال جو یک بازی داشت.

Next, Tom went down the hall to Brad’s room. Brad was reading a very large old book. “Hi, Brad,” Tom said. “Are you reading a dictionary? It looks ancient.”

بعد، تام از سالن به طرف اتاق برد رفت. برد در حال خواندن کتابی بسیار بزرگ و قدیمی بود. تام گفت: سلام برد. آیا در حال خواندن دیکشنری هستی؟ قدیمی به نظر می رسد.

“No. This is called The Wealth of Adams County. It’s about hidden gold in Adams County. It’s more than a century old. It was published in 1870! Look, it even has the original cover on it.”

نه، اسم کتاب ثروت شهرستان آدامز است.این کتاب در مورد ثروت پنهان در شهرستان آدامز است.بیش از یک قرن قدمت دارد. در سال 1870 منتشر شده! ببین، حتی جلد اصلی اش را دارد.

Tom asked, “Where did you get it?” “It’s from my dad’s friend. He is a nice gentleman, an officer in the army,” answered Brad.

تام پرسید: از کجا گیرش آوردی؟ تام جواب داد: برای دوست پدرم است. اوافسر ارتش و مرد خوبی است.

“The gold doesn’t really exist, does it?” Tom asked. “I don’t know, but maybe! There are clues to it in this book. Let’s find it!” Looking for gold sounded like fun..

تام پرسید: طلا واقعا وجود ندارد، مگه نه؟ نمی دانم. شاید. سرنخ هایی از آن در این کتاب باشد. بیا پیداش کنیم.به دنبال طلا گشتن کار سرگرم کننده ای به نظر می رسید.

The first clue was to find a flat tree underground. “It must be in the forest,” Tom said.

نخستین سرنخ یافتن یک درخت صاف زیرزمین بود. تام گفت: این باید در جنگل باشد.

Brad said, “The flat tree could be a board under the dirt. It could cover the gold.”

برد گفت: درخت صاف می تواند تخته ای در زیر خاک باشد. که طلاها را پوشانده باشد.

Tom and Brad dug in the dirt all morning. The process of looking for gold made them hungry. They were ready to stop for lunch. But then Brad hit something hard. It was a board! Brad pounded on the board until it broke.

تام و برد تمام صبح مشغول کندن زمین بودند. فرآیند جستجوی طلا، آنها را گرسنه کرد. آماده بودند (کار را) برای ناهار خوردن متوقف کنند. ولی کمی بعد برد به چیز سفتی برخورد کرد. یک تخته بود! برد به تخته ضربه زد و ان را شکست.

There was a small hole under it. “Look!” He held up a gold coin. Tom saw a piece of paper in the hole. “Brad, there’s more. It’s a map to the rest of the gold!” Brad smiled. “Let’s go!” And they hurried to find the wealth of Adams County.

زیرش سوراخ کوچکی وجود داشت. نگاه کن! او یک سکه را بالا گرفت. تام کاغذی در سوراخ دید. برد، چیزهای بیشتری هست. این نقشه مابقی گنج است. برند لبخندی زد. بزن بریم! و آنها برای پیدا کردن ثروت شهرستان آدامز شتافتند.