کتاب داستان دراکولا Dracula سطح پنج

کتاب داستان دراکولا Dracula سطح پنج

در این مقاله ما کتاب داستان سطح پنج دراکولا Dracula را از مجموعه کتاب های سطح بندی شده برای شما آماده کرده ایم.

 

یکی از بهترین روش های یادگیری زبان انگلیسی و همچنین تقویت مهارت شنیداری، خواندن و همچنین افزایش دایره لغات و واژگان، استفاده از کتاب داستان های سطح بندی شده است. از نقاط قوت این روش این است که کلمات و لغات جدیدی که در سیر داستان آموخته می شود. و وارد حافظه ی دراز مدت خواهد شد و تا مدت های زیادی در ذهن باقی خواهد ماند. کتاب داستان های معرفی شده به همراه فایل PDF و فایل صوتی ارائه می شوند.

فهرست مطالب کتاب:

  1. The Road to Castle Dracula
  2. A Prisoner in the Castle
  3. The Vampires
  4. A Visit to Hythe
  5. How Lucy Died
  6. The Beautiful Lady of Hythe
  7. The House of the Vampire
  8. The Flight of the Vampire
  9. The Return to Castle Dracula

Prince Dracula

The story of Dracula was written in 1897. The author, Bram Stoker, had read about a prince called Dracula. Dracula was the ruler of a country called Transylvania in the fifteenth century. Transylvania is not marked on maps today. It is now part of Romania.

Prince Dracula was a very cruel man. He killed many people in horrible ways. One way was to throw them onto the sharp points of stakes fixed in the ground.
Many stories were told about Prince Dracula. The stories were about his cruelty to the people he killed. After his death, Dracula’s grave was opened. But his body was not found in the grave. The people of Transylvania believed that Dracula was not dead.

Vampires

At the time of this story, people in Transylvania believed in vampires. They believed that vampires did not die. Vampires rested during the day and moved about at night. They attacked people and drank their blood. The people who were attacked also became vampires. They did not die. They attacked other people and drank their blood. So more and more vampires came into the world.
The people in Transylvania were very frightened of vampires. They believed many strange things about vampires. They said that vampires could climb up and down high walls and fly through the air. Vampires were able to change into birds or animals. They could become dust or thick mist. Vampires knew what people were thinking. They could make people do what they wanted.

 

دانلود فایل PDF کتاب داستان دراکولا Dracula

دانلود فایل صوتی کتاب داستان Dracula