کتاب داستان سرزمین طلا Land of Gold سطح یک

در این مقاله ما کتاب داستان سطح یک سرزمین طلا Land of Gold را از مجموعه کتاب های سطح بندی شده برای شما آماده کرده ایم.

 

یکی از بهترین روش های یادگیری زبان انگلیسی و همچنین تقویت مهارت شنیداری، خواندن و همچنین افزایش دایره لغات و واژگان، استفاده از کتاب داستان های سطح بندی شده است. از نقاط قوت این روش این است که کلمات و لغات جدیدی که در سیر داستان آموخته می شود. و وارد حافظه ی دراز مدت خواهد شد و تا مدت های زیادی در ذهن باقی خواهد ماند. کتاب داستان های معرفی شده به همراه فایل PDF و فایل صوتی ارائه می شوند.

pdf کتاب داستان سرزمین طلا Land of Gold

This is a photo of Cate and me in Egypt. I’m Maddy. I’m in the red dress. I’m standing beside Mr .Johnson, our teacher. Cate is the giri with the brown bag. We arc in Egypt with our class from school. We are standing beside a pyramid. A camel with a big nose is behind us. The camel wants to be in the photo. ‘Smile/ says Paul Hand. We smile and Paul takes the photo. We take photos of the pyramids too. They are big in the blue sky. The sun is hot in Egypt. My face and arms are red. 1 have a drink of water. I look at Cate. She is hoi too. Mr Johnson is speaking about the pyramid. ‘This is the pyramid of King Cheops, a pharaoh, or king of Egypt… I sit beside the pyramid. My feet are hot. Mr Johnson is speaking about King Cheops and his pyramid. I shut my eyes.

دانلود فایل PDF کتاب داستان سرزمین طلا Land of Gold

دانلود فایل صوتی کتاب داستان Land of Gold