کتاب داستان رزهای قرمز Red Roses

کتاب داستان رزهای قرمز Red Roses سطح استارتر

در این مقاله ما کتاب داستان سطح استارتر رزهای قرمز Red Roses را از مجموعه کتاب های سطح بندی شده برای شما آماده کرده ایم.

 

یکی از بهترین روش های یادگیری زبان انگلیسی و همچنین تقویت مهارت شنیداری، خواندن و همچنین افزایش دایره لغات و واژگان، استفاده از کتاب داستان های سطح بندی شده است. از نقاط قوت این روش این است که کلمات و لغات جدیدی که در سیر داستان آموخته می شود. و وارد حافظه ی دراز مدت خواهد شد و تا مدت های زیادی در ذهن باقی خواهد ماند. کتاب داستان های معرفی شده به همراه فایل PDF و فایل صوتی ارائه می شوند.

کتاب داستان رزهای قرمز Red Roses

There are pretty young women everywhere. And there are young men with nice smiles. In every town, in every city, young men are looking at young women, and young women are smiling at them. They look, they meet, they talk, they laugh … happy days, sweet nights – it’s love. Will looks at Anna. She is a pretty young woman, and he wants to meet her. But how? He can hear her guitar, but he cannot find her.Anna looks at Will. She wants to meet him too. But where is he? She can smell his roses in the elevator, bur where does he go? Anna’s friend Vicki wants to help. Will’s gran wants to help. But nothing happens. Can Anna find Will? Can Will meet Anna? Is it love?

دانلود فایل PDF کتاب داستان رزهای قرمز Red Roses

دانلود فایل صوتی کتاب داستان Red Roses