ترجمه فارسی

در این مطلب ما داستان Cats and Secrets گربه ها و اسرار را از مجموعه داستان های 4000 essential english words به همراه ترجمه فارسی و فایل صوتی برای شما آماده کرده ایم nbsp گربه ها و اسرار Cats and Secrets nbsp لغات مهم above فوق بالای ahead پیش چلو amount مقدار میزان belief hellip

در این مطلب ما داستان How the World Got Light دنیا چگونه نورانی شد را از مجموعه داستان های 4000 essential english words به همراه ترجمه فارسی و فایل صوتی برای شما آماده کرده ایم nbsp دنیا چگونه نورانی شد How the World Got Light nbsp لغات مهم advertise تبلیغ کردن انتشار دادن اعلام hellip

در این مطلب ما داستان The Party مهمانی را از مجموعه داستان های 4000 essential english words به همراه ترجمه فارسی و فایل صوتی برای شما آماده کرده ایم nbsp مهمانی The Party nbsp لغات مهم band گروه دسته موسیقی barely به سختی خیلی کم boring حوصله سر بر کسل کننده cancel لغو کردن driveway hellip

در این مطلب ما داستان The Spider and the Bird عنکبوت و پرنده را از مجموعه داستان های 4000 essential english words به همراه ترجمه فارسی و فایل صوتی برای شما آماده کرده ایم nbsp عنکبوت و پرنده The Spider and the Bird لغات مهم actually واقعا در حقیقت bite گاز coast ساحل deal hellip

در این مطلب ما داستان Archie and His Donkey آرچی و الاغ را از مجموعه داستان های 4000 essential english words به همراه ترجمه فارسی و فایل صوتی برای شما آماده کرده ایم nbsp آرچی و الاغ Archie and His Donkey nbsp لغات مهم advice مشاوره نصیحت along همراه در طول attention توجه دقت hellip

در این مطلب ما داستان Joe s Pond برکه‌ی جو را از مجموعه داستان های 4000 essential english words به همراه ترجمه فارسی و فایل صوتی برای شما آماده کرده ایم nbsp برکه‌ی جو Joe s Pond nbsp لغات مهم associate شریک کردن مصاحبت کردن environment محیط زیست factory کارخانه feature ویژگی خصیصه instance نمونه مثال involve hellip

در این مطلب ما داستان A Strong Friendship رفاقتی پایدار را از مجموعه داستان های 4000 essential english words به همراه ترجمه فارسی و فایل صوتی برای شما آماده کرده ایم nbsp رفاقتی پایدار A Strong Friendship nbsp nbsp لغات مهم block قطعه توده cheer تشویق کردن complex پیچیده بغرنج critic منتقد event رویداد hellip

در این مطلب ما داستان The Camp اردوگاه را از مجموعه داستان های 4000 essential english words به همراه ترجمه فارسی و فایل صوتی برای شما آماده کرده ایم nbsp اردوگاه The Camp nbsp لغات مهم advance پیش بردن جلو بردن athlete ورزشکار average متوسط میانی behavior رفتار behind پشت سر پشت course دوره hellip

در این مطلب ما داستان A Better Reward پاداشی بهتر را از مجموعه داستان های 4000 essential english words به همراه ترجمه فارسی و فایل صوتی برای شما آماده کرده ایم nbsp پاداشی بهتر A Better Reward nbsp لغات مهم actual واقعی حقیقی amaze شگفت زده کردن متعجب ساختن charge هزینه comfort اسایش دادن hellip